Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 3

Seçim ve Siyaset ile Kurumlar ve Kanunlar 3

MECLİS BAŞKANLIĞI

Bu günkü konumuz Meclis Başkanlığı. En az Cumhurbaşkanı ve Başbakan kadar önemli bir makam ve Başkanlık.

Ancak bir türlü doğru kullanamadığımız bir makam.

Cumhuriyetimizin kurulduğu 23 Nisan 1920 ile 27 Mayıs 1960 darbesine kadar on Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız oldu.

reklam

İlk Meclis Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk idi.

Üçüncü Meclis Başkanı Kazım Özalp ve dokuzuncu Meclis Başkanı Refik Koraltan ikişer kez Meclis Başkanı seçildiler.

1960 darbesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yerini Temsilciler Meclisi Başkanlığına bıraktı.

9 Ocak 1961 – 26 Ekim 1961 tarihleri arasında bu görevi Kazım Orbay üstlendi.

1961 den 12 Eylül 1980 darbesine kadar beş Meclis Başkanımız oldu.

1980 darbesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adını Danışma Meclisine bıraktı.

27 Ekim 1981 – 4 Aralık 1983 tarihleri arasındaki darbe döneminde Danışma Meclisi Başkanlığını Sadi Irmak üstlendi.

4 Aralık 1983 den günümüze kadar yirmi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız oldu.

Bunlardan, Hüsamettin Cindoruk, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Yıldırım Akbulut ve İsmail Kahraman ikişer kez Meclis başkanlığı yaptı.

Toplamda otuz yedi Meclis Başkanı görev aldı.

Yasama döneminin ilk bileşiminin ilk oturumundan itibaren, Meclis Başkanı seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, geçici olarak Meclis Başkanlığını üstlenir.

Meclisin açıldığı tarihten itibaren günümüze kadar toplam yirmi altı üye geçici Meclis Başkanlığı yapmıştır.

Şu anda Meclis Başkanının görevleri içtüzüğe göre aşağıdaki gibidir.

– Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek

– Genel Kurul görüşmelerini yönetmek

– Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek

– Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak

– Danışma Kuruluna başkanlık etmek

– Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak

– Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak

– Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek

– Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu” aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurtdışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak

– Kendisine Anayasa, Kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

Yukarıdaki görevler incelendiğinde Meclis Başkanlığının aslında idari bir makam, Meclis Başkanının da bir idareci konumunda olduğu görülecektir.

Ancak Meclis Başkanı bu idari görevlerinin şekli, usul içerikli ama özellikle hukuki yönü ağır basan bir görevinin olduğu görülecektir.

Buna rağmen zaman zaman Meclis Başkanının seçiminde, uygulamalarında, tarafsızlığında yine Parlamentoda sıkıntılar ve pazarlıklar yaşanmıştır.

Özellikle Meclis Başkanının, meclis içinden ve bir siyasi partiden milletvekilinin seçilmesinin sıkıntıları ortaya çıkmaktadır.

Meclis Başkanları tarafsızlıklarını koruyamaktadır.

Meclis Başkanlığı makamının ve Meclis Başkanının görevinin siyasi değil idari, arabulucu ve onay makamı olarak düzenlenmesi, siyasi kimlikten çıkarılmasının, bu görevin daha adil, hukuki hızlı ve kolay yapılmasına imkân tanıyacaktır.

Bu güne kadarki otuz yedi Meclis Başkanının sadece on üç tanesi hukukçu idi.

Meclis Başkanı, tıpkı Cumhurbaşkanı gibi meclis tarafından ancak meclis dışından seçilmelidir.

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın Meclis dışından ama meclis tarafından seçilmesi ve siyasi ağırlık ve etkinliğinin kaldırılması büyük oranda siyasi kargaşa ve çekişmeyi ortadan kaldıracaktır.

Görevinin hukuki olmasından dolayı adayların hukukçu olması gereklidir.

Partiler hukukçular arasından aday gösterebileceği gibi Hukukçular Yüksek Kurulu (HYK)

(Yeni ihdas edilecek bir kurumdur. Şimdiki hukukçu kurumlar ile karıştırılmamalıdır.)

tarafından aday gösterilecek üç aday arasından da seçim yapılabilir.

Meclis Başkanının seçimi, 4 turlu seçim olmalıdır.

1nci turda tüm adaylar 3/2 oy, 2nci turda en çok oy alan 3 aday katılmalı 3/2 oy, 3ncü turda en çok oy alan 2 aday katılmalı 3/2 oy, 4ncü turda en çok oy alan seçilmelidir.

Hiçbir seçim tek adaylı yapılmamalıdır.

Görev süresi beş + beş ve iki kere ile sınırlandırılmalıdır.

Yine Cumhurbaşkanı seçiminde aranacak özelliklerden olan Türkiye’de doğmuş, sonradan Türk vatandaşlığına geçmemiş, sadece Türk vatandaşı olup çifte vatandaş olmamalıdır.

Seçildiği tarihte, kırk bir yaşından gün almış ve yetmiş bir yaşından gün almamış olmalıdır.

Açık öğretim hariç en az dört yıllık üniversite mezunu olmalıdır.

Meclis Başkanı adayları affa uğramış bile olsa, yüz kızartıcı bir suçtan, kadınlara, çocuklara karşı işlenen suçlardan, vergi borcu ve mali suçlardan hüküm giymemiş olmalıdır.

Meclis Başkanında aranan temel özelliklerin ise Türk milletine, Cumhuriyete, Laikliğe, Demokrasiye, Hukuka, Bilimsel değerlere, Atatürk ilkelerine bağlı ve birleştirici olmalıdır.

Görev ve görev dışındaki suçlarından dolayı, görev sonunda yargılanmalıdır.

Meclis TV tüm görüşmeleri canlı vermelidir.

Gelecek Yazımda Başbakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulunu ele almak üzere,

Sağlık ve sevgi ile kalın.

Talha Kumcu

Yazı dizimin 1. ve 2. si için rakamlara tıklayın…

"Bize verilen yaşamın dakikaları sayılıdır ve boş olarak verilmiştir. İsteyin yada istemeyin, o'nu şu ve ya bu biçimde doldurmak zorundayız. Bu nedenle yaşamın özü o'nun kullanılışında yatar." İlkesini kavramış biri olarak yaşamını Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile yaşayan Laik, Demokrat, Akıl ve Bilimden yana yaşamaya çalışan bir yurttaş.