Atatürkün Savaştığı Cepheler

Atatürkün Savaştığı Cepheler

Atatürkün Savaştığı Cepheler

SAVAŞLAR MAKEDONYA CEPHESİ 

Sırbistan’ın İttifak Devletlerince işgali tehlikesi belirince, bir Fransız tümeni Çanakkale’den getirilerek, 5 Ekim 1915’te Selanik’te karaya çıkarıldı.

Bir İngiliz tümeniyle bir Fransız tugayı da daha sonra bu birliğe katıldı.

Böylece Makedonya cephesi açılmış oldu.

reklam

20. Türk Kolordusu ile birtakım Alman ve Bulgar birlikleri İngiliz ve Fransızların karşısında yer aldı.

1916 yılında İngiliz, Fransız ve Sırp askerlerinin sayıları 250.000’e ulaşınca 10. Türk Kolordusu da 17 Kasım 1916’da cepheye geldi.

10 Aralık 1916’da Yb.Şükrü Naili Gökberk komutasındaki 50.Tümen Drama civarında düşmanla savaştı.

Cephedeki küçük taarruzların yanında en önemli olay, 11 Aralık 1916’da, Manastır’ın İtilaf Devletleri’nin eline geçmesidir.

1917 yılı küçük muharebelerle geçti Türk Kuvvetleri Kavala-Serez hattında savaştı.

27 Haziran 1917’de Yunanistan İtilaf Devletleri safında savaşa girdi.

29 Mayıs 1918’de İngiliz, Fransız, Yunan ve Sırp kuvvetleri büyük bir taarruz başlattı.

Bulgar ordusu yenildi.

29 Eylül’de Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşmasını imzalayıp, savaştan çekildi.

Topraklarından İtilaf Devletleri’ne ait askeri birliklerin geçmesine de izin verdi.

İtilaf Devletleri üç koldan Balkanlar’da ilerlemeye başladı. Bu kollardan biri İstanbul’u hedef almıştı

Atatürkün Savaştığı Cepheler

SAVAŞLAR SURİYE CEPHESİ 

Bu cephede faaliyet 1917 yılında başladı.

Halep’te 1917 yılında Bağdat’ı geri almak amacıyla 7. Ordu kuruldu.

Ordunun ihtiyaçları için Almanlardan yardım sağlandı.

6. ve 7. Ordu’dan oluşan Yıldırım Ordular Grubu kurularak, komutanlığına Alman General Falkenhayn getirildi.

1918 yılında Falkenhayn’ın yerine Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na General Liman von Sanders atandı.

7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa idi.

460.000 kişilik İngiliz kuvvetlerinin 19 Eylül 1918’de başlattıkları taarruz Filistin’de durdurulamadı.

İngilizler Suriye’ye ilerlediler ve Şam düştü.

Yıldırım Ordular Komutanı, Halep’te savunma düzeni kurma görevini Mustafa Kemal Paşa’ya bırakıp, Adana’ya gitti.

Mustafa Kemal bir yandan İngilizlerle, diğer yandan Arap silahlı çeteleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Halep’in kuzeyinde bir savunma hattı kurup İngilizler’i durdurmayı başardı.

31 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nden bir gün sonra Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na atandı.

SAVAŞLAR IRAK CEPHESİ 

Bu cephe, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla, 15 Ekim 1914’te Bahreyn’i ve 23 Kasım 1914’te Basra’yı işgali üzerine açıldı.

Yerli askerlerle karışık Osmanlı kuvvetleri işgale karşı koyamadı.

İngilizler, İran’da Ahvaz’ı da ele geçerdiler.

20 Aralık 1914’te, Basra’yı geri almak amacıyla cephe komutanlığına atanan, Yzb. Süleyman Bey askeri aşiretlerden ve gönüllülerden yararlanarak topladığı kuvvetle, 12 Nisan 1915’te taarruz etti.

Şuaybiye Savaşında başarılı olamadı ve Kutülamare’ye çekildi.

İntihar etti. İngilizler burayı da ele geçirip Bağdat’ı almak için, General Townshend komutasında saldırdılar.

Türk Kuvvetleri, İngilizleri Selmanpak’ta durdurdu.

Kanlı çarpışmalardan sonra İngilizler, 26 Kasım 1915’te çekildiler.

Kutülamare’de 8 aralık 1915’te kuşatılan İngiliz birlikleri, beş ay süren bir direnişten sonra 28 Nisan 1916’da teslim oldu.

General Townshend dahil 13.399 esir alındı.

1916 yılı başında bir kısım İngiliz birlikleri General Townshend’in yardımına geldiyse de İran’da Hamedan’a kadar sürüldüler.

İngiliz birlikleri 1917 yılı başında bekledikleri güce ulaştılar.

Taarruza geçtiler.

11 Mart 1917’de General Maude yönetimindeki İngiliz birlikleri Bağdat girerken Halil Paşa’nın komutasındaki Osmanlı askerleri Bağdat’ı boşalttı.

Türk kuvvetlerinin Bağdat’ı geri alma teşebbüsü başarılı olamadı.

Samerra’yı da ele geçiren İngiliz Ordusu, Musul’a doğru ilerlemeye başladı.

Bağdat’ı geri almak için 6. Ordu’yla Halep’te kurulan 7. Ordu birleştirilerek General Falkenhayn komutasında Yıldırım Ordular Grubu kuruldu.

Halep’te hazırlıklar sürerken, İngilizler Tikrit’e kadar ilerlediler.

1918 yılında aldıkları takviyelerle iyice güçlenen İngiliz birlikleri, petrol yataklarının bulunduğu Musul’a giremediler.

Ancak, ne yazık ki, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından üç gün sonra 3 Kasım 1918’de, mütarekeye aykırı şekilde burayı işgal ettiler.

SAVAŞLAR SİNA – FİLİSTİN CEPHESİ

İngilizler 1914 yılı Aralık ayında Türk dostu saydıkları Hidiv Abbas Hilmi Paşa’yı yönetimden uzaklaştırarak, Mısır ve Süveyş Kanalı’na tamamen egemen oldular.

Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın, 14 Ocak 1915’te 14.000 deveyle iki koldan Süveyş Kanalı’na yaptığı harekat (1.Kanal Savaşı) başarılı olamadı. 4 Şubat 1915’te Birüsseba-Gazze’ye geri dönüldü.

1916 yılında Süveyş Kanalı’nı almak için 2. Kanal Harekatı yapılırken, Mekke Şerifi Hüseyin İngilizlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devletine karşı ayaklandı.

Ayaklanmanın bastırılması için 4. Ordu’dan bir kısım birlikler Hicaz’a gönderildi.

Ordunun geri kalan kısmıysa, Gazze-Şeria-Birüsseba hattında savunmaya çekildi.

1917 baharında İngilizler, Gazze’ye saldırdı.

1. ve 2. Gazze Savaşları yapıldı. İngilizler Türklerin kahramanca savunması karşısında çekilmek zorunda kaldılar.

Takviyelerini artırmaya başlayan İngilizlerin Filistin Cephesinde toplanmaları üzerine, Cemal Paşa’nın uyarısıyla Yıldırım Ordularının Irak cephesinde kullanılmasından vazgeçilerek Filistin ve Suriye’de kullanılması kararlaştırıldı.

Aynı yıl 7. Ordu Komutanlığına atanan Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Ordular Komutanı General Falkenhayn ile anlaşamadı.

Harbin yönetimini tenkit eden iki rapor yazarak 6 Ekim 1917’de komutanlıktan istifa etti.

Savaş hazırlıklarını tamamlayan İngilizler, 24 Ekim 1917’de 138.000 askerle taarruza başladılar.

Birüsseba-Gazze Savaşı’nı kazandılar. 9 Kasım 1917’de Kudüs düştü.

General Allenby komutasındaki İngiliz kuvvetlerinin Mart 1918 başı ile 18 Mayıs arasındaki Telazur, 1. ve 2. Salt-Amman taarruzları başarıyla durduruldu.

Yığınaklarını artıran ve mevcudu 460.000’e yükselen İngiliz ordusunun 19 Eylül 1918’de Filistin’de başlattığı taarruz hızla gelişti ve Filistin tamamen İngilizlerin eline geçti.

SAVAŞLAR YEMEN – HİCAZ (ARABİSTAN) CEPHESİ 

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır.

I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistandaki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı.

7. Kolordu’nun birer tümeni Hicaz, Asir, San’a ve Hudeybe’de konuşlandırılmıştı.

Uzaklık sebebiyle bu tümenlere yeni asker, malzeme ve silah desteği sağlanamıyordu.

1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla, Araplar kendilerini koruyan Osmanlı Kuvvetlerine karşı ayaklandı.

Mekke Şerif’i Hüseyin, bağımsızlığını ilan etti.

Yemen’de İmam Yahya Osmanlılara bağlı kalırken Asir’de Seyyid İdris de ayaklanmaya katıldı.

1917 Şubatı’nda Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı’na atanmak üzere, Şam’a gelen Mustafa Kemal Paşa, Hicaz’ın boşuna savunulmayıp boşaltılmasını istedi.

Manevi sebeplerden dolayı bu istek uygulanmadı. Komutanlık ataması da yapılmadı.

Bin bir güçlükle Medine’yi, Yemen’i, Asir’in kuzeyini I. Dünya Savaşı sonuna kadar savunan 7. Kolordu, Mondros Mütarekesi’nden bir müddet sonra, 23 Ocak 1919’da teslim oldu.

SAVAŞLAR ROMANYA CEPHESİ

Romanya, 17 Ağustos 1916’da bir anlaşma imzalayarak İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girdi.

28 Ağustos’da Avusturya’ya saldırdı. Bunun üzerine İttifak Devletleri de Romanya’ya savaş açtı.

Almanya Başkomutanlık Karargahı’nda yapılan toplantıdan sonra, 23 Tümenlik bir kuvvetle İttifak Devletleri Romanya’ya taarruz etti.

Bu kuvvet içinde, Türklerin 6. Kolurdu’ya mensup 15. , 25. ve 26. Tümenleri bulunuyordu.

İttifak kuvvetleri, 1917 Ocak ayının ilk haftasına kadar bütün Romanya’yı ele geçerdi.

Türk tümenleri bu harekatta büyük başarı gösterdi.

6. Kolordu’nun 26.Tümen’i 1917 yılı ortalarında Filistin’e kaydırıldı.

Rus İhtilali’ne kadar Romanya’da kalan 6. Kolordu, 42.000 kişilik mevcudundan 19.100 şehit verdi.

SAVAŞLAR GALİÇYA CEPHESİ 

1914 yılında savaş başlayınca Ruslar Galiçya’yı işgal ettiler.

1915 yılında Almanlarca takviye edilen müttefik güçler, Rusları mağlup ederek tekrar Galiçya’yı ele geçirdiler.

1917 yılı Temmuzunda Ruslar Galiçya’da tekrar taarruza geçtiler.

Başlangıçta hızla ilerleyen Rus birlikleri, on gün sonra duraklayarak geri çekildiler.

I. Dünya Savaşı’nda Macaristan’ın kuzeydoğusuna düşen Galiçya (Lehistan) bölgesinde bir Osmanlı Kolordusu Alman, Macar ve Avusturya kuvvetleriyle birlikte Ruslara karşı savaştı.

Selçuk Softa

Hepimiz hayat öğrencileriyiz. Öğrendiğimiz o dersleri ihtiyacı olanlara öğretmek de hayata, ailemize, arkadaşlarımıza, ülkemize, insanlara borcumuz. Bu sebeple hepimiz aynı zamanda bir öğretmeniz. -- İnsan "DeNiZiN" olmadığı yerde... "UmuT" adına MARTI olmalı... Olmalı ki kararmasın yarınlar.